PRACOWNIA OBRAZU IX - materia - postawa - proces

Postmedialne i posthumanistyczne przekraczanie granic

Poruszamy się pomiędzy baczną obserwacją rzeczywistości i aktualnych zjawisk politycznych, kulturowych, naukowych z jednej strony – a analizą uwarunkowań ludzkiego życia na Ziemi z drugiej. Pomiędzy krytyką zastanych form walki o władzę – a refleksją nad uwikłaniem człowieka jednocześnie w naturę i w technikę, w ziemskie i w nie-ziemskie układy.

Interesuje nas owo uparcie powracające i z pewnością skromne, jednak bardzo efektywne zjawisko linii i granicy jako podstawowego warunku ludzkiej percepcji – i systemów myślowych. Interesuje nas także metaforyczne rozumienie granic i linii w sensie społecznym i naukowym – jak np. ruchy migracyjne i ruchy globalnych strumieni finansowych, terytoria narodowe, struktury systemów społecznych i krajobrazowych, fizyka kwantowa i promieniowanie kosmiczne, najnowsze technologie obserwacji i kontrola społeczna, gender i feminizm.

Na dzieleniu figury od tła, wnętrza od zewnętrza, tego, co ważne, od tego, co nieważne, tego, co gorsze, od tego, co lepsze, tego, co obce, od tego, co swojskie, tego, co „naturalne”, od tego, co „nienaturalne”, zasadza się wszelkie ludzkie działanie. Możemy je nazwać ograniczonym – sytuacja jednak się zmienia, gdy wyobrazimy sobie możliwości przekraczania tych linii i granic. Gdy do refleksji nad nimi wprowadzimy wyobrażenia nielinearności, przygodności, skoków, przesunięć, podróży i bezkresności – wynikające z poszukiwania swojej materialnej, lokalnej, radykalnie pojedynczej formy, swojego niepowtarzalnego wyrazu.

Do wszystkich nierozwiązanych jeszcze i uparcie powracających problemów współczesności pilnie potrzeba nowych obrazów i (kon)figuracji – aby móc je wreszcie pomyśleć i je sobie wyobrazić. Tych obrazów tutaj szukamy.

Dobromiła Hada - Jasikowska
arrow
Dobromiła Hada - Jasikowska
arrow
Dobromiła Hada - Jasikowska
arrow
Marek Zdonkiewicz
arrow
Marek Zdonkiewicz
arrow
Karolina Babińska
arrow
Karolina Babińska
arrow
Karolina Babińska
arrow
Karolina Babińska
arrow
Arkadiusz Dydek
arrow
Ul Paźniak
arrow
Olena Janicka
arrow