Maja Demska / Miękkie Dane

wykład performatywny + ćwiczenia z udziałem słuchaczy

Miękkie dane* to eksperyment badawczy, który dotyczy zagadnienia danych i diagramu w polu sztuki. Punktem wyjścia jest teza, że działalność artystyczna (a także kuratorska i krytyczna) jest formą wizualizacji (miękkich) danych i projektowania informacji. 

Obecność pojęcia diagramu w naukach humanistycznych (semiotyce, filozofii, teorii sztuki)
pozwala traktować diagram jako dyskurs oraz jako autonomiczne medium artystyczne.

Analiza wybranych postaw i praktyk artystycznych przy pomocy pojęć i narzędzi z dziedziny projektowania informacji umożliwia krytyczne podejście do własnego procesu twórczego oraz spojrzenie na pewne aspekty najnowszych zjawisk artystycznych z szerszej perspektywy.

*Wykład powstał w oparciu o dyplom magisterskim pod tym samym tytułem (Pracownia Grafiki Informacyjnej UAP 2016, promotorki: Lucyna Talejko-Kwiatkowska i Marta Smolińska).

/
Maja Demska - Absolwentka wydziału Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Interesuje się zagadnieniem danych oraz komunikacji - wizualizacją danych i jej manifestacją w sztukach wizualnych, napięciem między „twardymi danymi” a „miękką” tkanką wspomnień, i rolą języka w tych procesach. Uważając papier za uniwersalny nośnik pamięci, pracuje często z materiałem znalezionym i archiwalnym, robi kolaże i projektuje książki.
 
arrow